Koncept vyučovania v Hudobných školách YAMAHA

pedagogické zásady v Hudobných školách YAMAHA sú určované nasledujúcimi faktormi:

  • inšpirácia rozvojom reči

  • otvorená metodika skupinovej výuky

  • podpora kreativity

Inšpirácia rozvojom reči

rozhodujúcim spôsobom určuje koncepciu výuky v Hudobných školách YAMAHA. Dieťa sa učí materinskú reč prirodzenou nápodobou. Vo vývoji a diferenciácii detského sluchu dochádza medzi štvrtým a šiestym rokom k obrovskému kvalitatívnemu posunu, ktorý má zrovnateľný význam ako pre rozvoj rečových predpokladov tak i pre hudobný rozvoj. Preto Hudobné školy YAMAHA kladú veľký dôraz na hudobný vývoj detí predškolského veku. Význam tejto životnej fázy pre ďalší rozvoj hudobných a intelektuálnych schopností môžeme len ťažko doceniť.

Otvorená skupinová výuka

tvorí dôležitý podiel našej vyučovacej koncepcie. Žiaci sa na hodine v prehľadných skupinách učia spoločne a súčasne jeden od druhého. Spoločné muzicírovanie je dôležitou súčasťou výuky, komunikatívna vyučovacia atmosféra a prostredie znižujúce nátlak na výkon a stres. Výraznejšie schopnosti talentovaných žiakov obohacujú tvorivým spôsobom učebný proces.

Podpora kreativity

má pre pedagogiku Hudobných škôl YAMAHA mimoriadny význam. Pochopenie a zvládnutie pravidiel hudobného systému je predpokladom pre tvorivé hudobné činnosti a kreatívne vyjadrenie vlastných hudobných myšlienok. Špeciálne vyškolený hudobný pedagógovia dávajú žiakom dostatočný priestor pre ich priania a podnety. Obsah vyučovania doplňujú improvizácie, aranžovanie a ďalšie kreatívne techniky. To všetko prebieha za predpokladu rešpektovania špecifík rôznych hudobných štýlov a žánrov. Samozrejmosťou je využívanie moderného učebného software, ktorý predstavujú diskety či CD s doprovodmi a multimediálne programy. Tento moderný učebný software napomáha žiakom zvládnuť nácvik nových zručností hravou formou.